បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ឧសភា 2022

វិធានការការពារជាមុននូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា

ក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី វិធានការការពារជាមុននូវការចម្លងជំងឺអុតស្វា ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសុខាភិបាល) 

Download original file

ចែករំលែក