ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសវនកម្ម ២០២៤-២០២៦

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ បានចេញផ្សាយ ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តសវនកម្ម ២០២៤-២០២៦ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើត និងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពត្រួតពិនិត្យថវិកានៅអមក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការបង្កើត និងការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់អង្គភាពត្រួតពិនិត្យថវិកានៅអមក្រសួង ស្ថាប័ន និងអង្គភាពសាធារណៈប្រហាក់ប្រហែល ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍ ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី បែបបទ និងនីតិវិធី នៃការដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបាល និងការពិន័យអន្តរការណ៍ ក្នុងវិស័យបរធនបាលកិច្ច ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការកែសម្រួលគោលការណ៍ និងនិតិវិធី នៃកំណត់មុខសញ្ញាទំនិញនាំចេញ នាំចូល និងទំនិញឆ្លងកាត់ផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនស្គែន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការកែសម្រួលគោលការណ៍ និងនិតិវិធី នៃកំណត់មុខសញ្ញាទំនិញនាំចេញ នាំចូល និងទំនិញឆ្លងកាត់ផ្ទុកក្នុងកុងតឺន័រដែលត្រូវបានឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យដោយម៉ាស៊ីនស្គែន ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ )

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករកម្ពុជា នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ )

សេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី កាតព្វកិច្ចផ្ដល់របាយការណ៍ ជូនដំណឹង និងស្នើសុំការអនុញ្ញាតរបស់បរធនបាល

អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសស្ដីពី កាតព្វកិច្ចផ្ដល់របាយការណ៍ ជូនដំណឹង និងស្នើសុំការអនុញ្ញាតរបស់បរធនបាល ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖អាជ្ញាធរសេវាហិរញ្ញវត្ថុមិនមែនធនាគារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ )

បញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញវត្ថុ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ បានចេញផ្សាយ បញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញវត្ថុ ដែលទទួលបានអាជ្ញាបណ្ណប្រកបអាជីវកម្មពីធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ)

សេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការផ្ដល់សេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការផាកពិន័យដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្ដីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្ដីពី ការផាកពិន័យដែលស្ថិតក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងឧស្សាហកម្ម វិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់អនុលោមភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា

សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការផ្តល់លិខិតបញ្ជាក់អនុលោមភាពនៃការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មលើផលិតផលទំនិញ និងសេវា ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)