សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពី ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពី ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី ចុះថ្ងៃទី​ ២៧​​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២​។ (ប្រភព ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការយកកម្រៃសេវាចំពោះជនបរទេស ដែលសម្រាកព្យាបាលជំងឺអុតស្វា នៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងសុខាភិបាល បានចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការយកកម្រៃសេវាចំពោះជនបរទេស ដែលសម្រាកព្យាបាលជំងឺអុតស្វា នៅតាមមន្ទីរពេទ្យសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី ២១ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងសុខាភិបាល)

ចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងការទូទាត់ជារូបិយបណ្ណបរទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងការទូទាត់ជារូបិយបណ្ណបរទេស ចុះថ្ងៃទី​ ២​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។  (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ធកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សេចក្តីប្រកាស ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងការទូទាត់ជារូបិយបណ្ណបរទេស

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីប្រកាស ស្តីពីអត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់ការប្រមូលចំណូលសារពើពន្ធ ចំណូលមិនមែនសារពើពន្ធ និងការទូទាត់ជារូបិយបណ្ណបរទេស ចុះថ្ងៃទី​ ២​​ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ ២០២២។  (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ធកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

សារាចរណែនាំស្តីពី វិធានការ បើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ប្រធានភូមិ អនុប្រធានភូមិ សមាជិកភូមិ និងចំណាយ កិច្ចដំណើរការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់បង្កើតថ្មី ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ កើនចំនួនសមាជិកក្នុងអាណត្តិទី៥ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រធានភូមិ អនុប្រធានភូមិ និងសមាជិកភូមិ ដែលបង្កើតថ្មីនៅឃុំចំនួន ០៤ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​​និងហិរញ្ញវត្ថុ​បានចេញ​ សារាចរណែនាំស្តីពី វិធានការ បើកប្រាក់ឧបត្ថម្ភក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ ប្រធានភូមិ អនុប្រធានភូមិ សមាជិកភូមិ និងចំណាយ កិច្ចដំណើរការរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់បង្កើតថ្មី ប្រាក់ឧបត្ថម្ភរបស់ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ សង្កាត់ កើនចំនួនសមាជិកក្នុងអាណត្តិទី៥ និងប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រធានភូមិ អនុប្រធានភូមិ និងសមាជិកភូមិ ដែលបង្កើតថ្មីនៅឃុំចំនួន ០៤ ក្នុងខេត្តកំពង់ចាម​ ចុះថ្ងៃទី ១៥ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​​និង ហិរញ្ញវត្ថុ)

សារាចរអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកែសម្រួលឯកសារផ្ទេរធនធានថវិកាពីមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងពីមូលនិធិក្នុងស្រុក ទៅរដ្ឋបាលក្នុងស្រុក

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​​និងហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ​ បានចេញសារាចរអន្តរក្រសួងស្តីពី ការកែសម្រួលឯកសារផ្ទេរធនធានថវិកាពីមូលនិធិឃុំ សង្កាត់ទៅរដ្ឋបាលឃុំ សង្កាត់ និងពីមូលនិធិក្នុងស្រុក ទៅរដ្ឋបាលក្នុងស្រុក​ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច ​​និង ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ ក្រសួងមហាផ្ទៃ)

សេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងពន្លឿននវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យាស្អាតក្នុងធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតគណៈកម្មការតម្រង់ទិសគម្រោងពន្លឿននវានុវត្តន៍ និងសហគ្រិនភាពបច្ចេកវិទ្យាស្អាតក្នុងធុរកិច្ចថ្មី និងសហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យមនៅកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ)

ការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស័្វយប្រកាស

ក្រសួងសេដ្ធកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្ដីណែនាំស្ដីពី ការប្រើប្រាស់អត្រាប្ដូរប្រាក់ផ្លូវការសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតាមរបបស័្វយប្រកាស ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ធកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)  

ប្រកាសស្ដីពី ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្ដីពី ភ្នាក់ងារសេវាកម្មពន្ធដារ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ) 

ប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែសម្រួលប្រភេទ និងតម្លៃសេវាសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្នុងកម្រងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ និង ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ បានចេញប្រកាសអន្តរក្រសួង ស្តីពីការកែសម្រួលប្រភេទ និងតម្លៃសេវាសាធារណៈ ដែលស្ថិតក្នុងកម្រងសេវាសាធារណៈរបស់ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ, ក្រសួងកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ)