បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

កម្មវិធីទូរស័ព្ទស្តីពីពន្ធគយកម្ពុជា

អគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករបានបង្កើត និងដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នូវកម្មវិធីទូរស័ព្ទមួយ សម្រាប់សាធារណៈជន។កម្មវិធីទូរស័ព្ទនេះអនុញ្ញាតឱ្យសាធារណៈជនចូលដំណើរការទិន្នន័យអំពីពន្ធគយកម្ពុជា។
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់Android ៖ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gdce.customstariff2017&hl=en
សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់IOS ៖ https://itunes.apple.com/us/app/cambodia-customs-tariff-2017/id1218781092?mt=8)

ចែករំលែក