បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ធ្នូ 2020

កម្មវិធីប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានដាក់ឱ្យប្រើ កម្មវិធីប្រកាសពន្ធតាមអនឡាញសម្រាប់អ្នកជាប់ពន្ធតូច (E-Filing App For Small Taxpayers)​។ សូមដោនឡូតតាមរយៈតំណភ្ជាប់ខាងក្រោម៖

ប្រភព៖ អគ្គនាយកដា្ឋនពន្ធដារ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ហ្វេសប៊ុក

ចែករំលែក