បោះពុម្ពផ្សាយ៖12 មិនា 2021

កម្រិតអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារសម្រាប់ប្រាក់ខ្ចីឆ្នាំ២០២០

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី កម្រិតអត្រាការប្រាក់ទីផ្សារសម្រាប់ប្រាក់ខ្ចីឆ្នាំ២០២០។

ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក