បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការទូទាត់ប្រាក់ពន្ធតាមអនឡាញ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារបាននាំមកនូវដំណើរការថ្មីមួយសម្រាប់ការចុះបញ្ជីពន្ធនិងការបង់ប្រាក់ដែលរួមមានទាំងជម្រើសអនឡាញ។ មូលដ្ឋាន​ទិន្នន័យពន្ធពីមុនត្រូវបាន បំបែករវាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងស្ថាប័នដទៃ ដែលធ្វើឱ្យវាមានការលំបាកសម្រាប់មន្ត្រីពន្ធក្នុងការចងក្រងរបាយការណ៍និងគ្រប់គ្រងប្រាក់ចំណូលពន្ធដោយសារតែការចុះបញ្ជីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅកន្លែងផ្សេងគ្នា។ ប្រព័ន្ធចុះបញ្ជីពន្ធអនឡាញថ្មីនេះត្រូវបានរចនាឡើងដើម្បីកែលម្អប្រសិទ្ធភាពនិងធានានូវតម្លាភាព។ វានឹងធ្វើឱ្យមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីត្រួតពិនិត្យពន្ធដែលដល់ថ្ងៃកំណត់ និងសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីធ្វើការបង់ពន្ធ។ នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៥ រដ្ឋាភិបាលអាចបង្កើនចំណូលពន្ធ២៥%តាមរយៈធានានូវការយល់ដឹងកាន់តែប្រសើរនិងការអនុលោមតាមច្បាប់ពន្ធ។

See original document here.

ចែករំលែក