បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

ការប្រកាសបង់ពន្ធតែមប្រិ៍សារពើពន្ធលើស្លាកអាជីវកម្មដ្ឋាន ឬផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ តាមរយៈអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ បានជូនដំណឹងដល់ បណ្ណាធិការ ក្រុមហ៊ុន ឬម្ចាស់អាជីវកម្មដ្ឋានស្តីពី ការប្រកាសបង់ពន្ធតែមប្រិ៍សារពើពន្ធលើស្លាកអាជីវកម្មដ្ឋាន ឬផ្ទាំងផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក