បោះពុម្ពផ្សាយ៖2 តុលា 2020

ការពន្យាពេលនៃការអនុវត្តការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសារាចរណែនាំមួយស្តីពីការពន្យាពេលនៃការអនុវត្តការពិន័យអន្តរការណ៍ចំពោះអំពើល្មើសទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីគណនេយ្យ និងសវនកម្ម។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្ងៃទី ១១ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

ចែករំលែក