បោះពុម្ពផ្សាយ៖29 វិច្ឆិកា 2019

កិច្ចព្រមពៀងស្តីពីការយកពន្ធត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ

កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមពៀងជាមួយសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ ក្នុងគោលបំណងជៀសវាងការយកពន្ធត្រួតស៊ីគ្នាទៅលើប្រាប់ចំណូល និងទប់ស្កាត់ការគេចវៀះមិនព្រមបង់ពន្ធ ដើម្បីទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគមកពីសាធារណរដ្ឋកូរ៉េ។

រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន កម្ពុជាបានចុះកិច្ចព្រមពៀងស្រដៀងគ្នានេះជាមួយប្រទេសជាង១០ រួមមាន សហរដ្ឋអាមេរិក កាណាដា ចិន ជប៉ុន សិង្ហបុរី និងវៀតណាម ជាដើម។

ក្នុងរយៈពេល១០ខែដើមឆ្នាំ២០១៩ កម្ពុជាបានចំណូលពីការប្រមូលពន្ធជាង ២,៤ ពាន់លានដុល្លា។

ប្រភព

ចែករំលែក