បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

កិច្ចព្រមព្រៀងកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីស្តីពីទ្វេពន្ធដារ

ប្រទេសកម្ពុជានិងសិង្ហបុរីបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ជៀសពន្ធទ្វេដង​(DTA)។ នេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងស្តីពីការបញ្ជៀសពន្ធទ្វេដង​(DTA)ទីមួយរបស់កម្ពុជា។ ប្រជាជនរបស់ប្រទេសនីមួយៗមិនថារូបវន្តបុគ្គលឬនីតិបុគ្គលទេ សុទ្ធតែ មានសិទ្ធិទទួលបានឥណទានពន្ធមួយចំនួននិងការកាត់បន្ថយក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ជៀសពន្ធទ្វេដង។ ឧទាហរណ៍ដូចជា នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ពន្ធដែលត្រូវបានកាត់ទុក ​លើភាគលាភ ការប្រាក់ និងប្រាក់សួយសារ មិនអាចមានចំនួនលើសពី ១០% ដែលជាការកាត់បន្ថយពីអត្រា១៤%របស់កម្ពុជា។

See original document here.

ចែករំលែក