បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ច្បាប់ថ្មីស្តីពីគណនេយ្យនិងសវនកម្ម

សភាជាតិបានអនុម័តច្បាប់គណនេយ្យនិងសវនកម្មដែលជាច្បាប់ដែលមានគោលបំណងដើម្បីកំណត់គោលការណ៍ណែនាំថ្មីនៅក្នុងការរាយការណ៍អំពីនីតិវិធីហិរញ្ញវត្ថុដល់រដ្ឋាភិបាល។
ច្បាប់នេះបានអនុម័តគោលការណ៍ថ្មីមួយចំនួនដែលសាកសមនឹងបទដ្ឋានអន្តរជាតិ។ គោលដៅគឺដើម្បីឱ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពបន្ថែមទៀតនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម។ ច្បាប់ថ្មីនេះនឹងទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសកាន់តែច្រើន។
នៅក្នុងករណីនៃការមិនអនុវត្តច្បាប់នេះ ឬក៏គោលបំណងក្នុងការកែប្រែតួលេខក្នុងរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ក្រុមហ៊ុនក្នុងស្រុកនិងបរទេស និងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវដាក់ទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ(ត្រូវពិន័យជាសាច់ប្រាក់យ៉ាងច្រើនឬដាក់ពន្ធធនាគារ) ។

See original document here.

ចែករំលែក