បោះពុម្ពផ្សាយ៖12 មិនា 2021

ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ ច្បាប់ស្តីពី ហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១។

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក