បោះពុម្ពផ្សាយ៖18 ឧសភា 2021

នីតិវិធីនៃការស្គែន និងបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំ លិខិតរដ្ឋបាល ឯកសារនានា ឬលិខិតប្រកាសពន្ធ មកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឬសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនឯកសារអេឡិចត្រូនិក

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី​នីតិវិធីនៃការស្គែន និងបញ្ជូនពាក្យស្នើសុំ លិខិតរដ្ឋបាល ឯកសារនានា ឬលិខិតប្រកាសពន្ធ មកអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ ឬសាខាពន្ធដារខេត្ត-ខណ្ឌ តាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនឯកសារអេឡិចត្រូនិក (E-Documents Submission System)។

 

ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក