បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កញ្ញា 2020

បច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារ

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីបច្ចុប្បន្នភាពច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីពន្ធដារដែលក្នុងនោះរួមមាន៖

  • ពន្ធលើប្រាក់ចំណូល
  • ពន្ធកាត់ទុក
  • ពន្ធលើប្រាក់បៀវត្ស
  • អាករលើតម្លៃបន្ថែម
  • ការលើកលែងពន្ធចំពោះវិស័យនានាដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី ៩ ខែកញ្ញាឆ្នាំ ២០២០

ចែករំលែក