បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាសលេខ ០១០សហវ.ប្រក ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់ឧបករណ៍វាស់ចំណុះ ស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈគ្នានជាតិសុរារបស់សហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុក

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសលេខ ០១០សហវ.ប្រក ស្ដីពីកាតព្វកិច្ចដាក់ឧបករណ៍វាស់ចំណុះ ស្រាបៀរ និងភេសជ្ជៈគ្នានជាតិសុរារបស់សហគ្រាសផលិតក្នុងស្រុក ចុះថ្ងៃទី១២​ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក