បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាសលេខ ៣១៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ប្រកាស ស្ដីអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីនៃការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសលេខ ៣១៨ សហវ.ប្រក ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ប្រកាស ស្ដីអំពីការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ាតាមនីតិវិធីនៃការព្រមព្រៀងទៅវិញទៅមកក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីការចៀសវាងការយកពន្ធត្រួតគ្នា ចុះថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក