បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាសស្តីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសស្តីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិកាគ្រឹះស្ថានសាធារណៈរដ្ឋបាលសម្រាប់គ្រប់គ្រងឆ្នាំ ២០២១​ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។​

ចែករំលែក