បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាសស្តីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិផ្ទៃក្នុងចំពូកតាមចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និងចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធីនៃមាតិកាថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសស្តីពីការបែងចែកឥណទានចំណាយថវិការថ្នាក់ជាតិផ្ទៃក្នុងចំពូកតាមចំណាត់ថ្នាក់សេដ្ឋកិច្ច និងចំណាត់ថ្នាក់កម្មវិធីនៃមាតិកាថវិកាសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក