បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាសស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកាឆ្នាំ ២០២១

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញប្រកាសស្តីពីការផ្ទេរឥណទានថវិកាឆ្នាំ ២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)។

ចែករំលែក