PUBLISHED: 11 កញ្ញា 2020

ប្រកាសស្តីពី ពន្ធលើចំណេញមូលធន

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញប្រកាសស្តីពី ពន្ធលើចំណេញមូលធន។

(ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០)

Share