បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

សារាចរលេខ ០០៤ សហវ.អថ ស្តីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាថវិកាជាតិ​សម្រាប់អនុវត្ត​ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ (០០៤/០៥២១)

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសារាចរលេខ ០០៤ សហវ.អថ ស្តីពីការធ្វើវិចារណកម្ម និងការពង្រឹង​ប្រសិទ្ធភាព​ចំណាថវិកាជាតិ​សម្រាប់អនុវត្ត​ច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុ​សម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២១ (០០៤/០៥២១) ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ)

ចែករំលែក