បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកគាំទ្រសេវាពន្ធដារ លេខ១១៨២៤ អពដ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១

អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារនៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពីលទ្ធផលនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនឱ្យចូលបម្រើការងារជាមន្ត្រីជាប់កិច្ចសន្យាផ្នែកគាំទ្រសេវាពន្ធដារ លេខ១១៨២៤ អពដ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែមិថុនា​ ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ)។​

ចែករំលែក