បោះពុម្ពផ្សាយ៖2 តុលា 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យាពេលបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យ

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យាពេលបង់ពន្ធអចលនទ្រព្យរហូតដល់ថ្ងៃទី ៣១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក