បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កញ្ញា 2020

សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ និងសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបកម្ពុជា

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុបានចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីមូលបត្ររដ្ឋ និងសេចក្តីព្រាងយុទ្ធសាស្រ្តអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់វិស័យកាត់ដេរ ផលិតស្បែកជើង និងកាបូបកម្ពុជា (២០២០-២០២៥) ។

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី២៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២០

ចែករំលែក