បោះពុម្ពផ្សាយ៖4 មិនា 2022

អនុក្រឹតស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ

រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញអនុក្រឹតស្តីពីការលើកទឹកចិត្តពន្ធដារក្នុងវិស័យមូលបត្រ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ចែករំលែក