បោះពុម្ពផ្សាយ៖17 ធ្នូ 2020

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បាចនចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការកែសម្រួលអត្រាពន្ធគយ និងអត្រាអាករពិសេសលើមុខទំនិញមួយចំនួន។

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហរិញ្ញវត្ថុ ថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក