បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 កញ្ញា 2020

អនុក្រឹត្យស្តីពី ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្តីពី ការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ក្នុងគោលបំណងសម្រួល និងបង្កបរិយាកាសល្អដល់ការបង្កើតអាជីវកម្មតាមរយៈការចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន ដើម្បីចូលរួមចំណែកលើកកម្ពស់បរិយាកាសធរុកិច្ចឱ្យប្រសើរឡើង និងទាក់ទាញវិនិយោគនៅកម្ពុជា។ សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះ៖

https://www.registrationservices.gov.kh

( រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០)

ចែករំលែក