បោះពុម្ពផ្សាយ៖29 មេសា 2020

អភិបាលកិច្ចតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានលើកឡើងថា រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្តេជ្ញាផ្តល់អាទិភាពទៅលើ អភិបាលកិច្ចតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច ក្នុងអំឡុងពេលមានជំងឺកូវីដ-១៩ ដើម្បីធានាថា សេវាកម្មនៅតែត្រូវបានប្រើប្រាស់ និងផ្តល់ជូនទាន់ពេលវេលា។

កាសែតខ្មែរថាមស៍ ថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក