បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 មករា 2023

សេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពី ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានចេញសេចក្តីណែនាំ ស្តីអំពី ការអនុវត្តអត្រាពន្ធលើប្រាក់បៀវត្សថ្មី ចុះថ្ងៃទី​ ២៧​​ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០២២​។ (ប្រភព ៖ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និង ហិរញ្ញវត្ថុ)

Download original file

ចែករំលែក