បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 សីហា 2019

ការបង្កើត​ស្ថាប័ន​ថ្មី

ក. ដើម្បី​ធានា​ឲ្យបាននូវប្រសិទ្ធភាព និង​តម្លាភាព​នៃ​សេវា​សាធារណៈ ក្រសួង​បាន​បង្កើត​ច្រក​ចេញចូលតែមួយ និង​មន្ត្រី​ដោះស្រាយ​ពាក្យ​បណ្តឹង ដើម្បីកែលំអ​ការ​ផ្តល់សេវា​របស់​ក្រសួង និង​​ទទួលពាក្យ​បណ្តឹង​ពី​សាធារណជន។​

ខ. បាន​បង្កើត​ស្ថាប័នខាង​គោលនយោបាយសម្រាប់វិស័យ​អប់រំ៖ ក្រុមប្រឹក្សា​ស្រាវជ្រាវ​អប់រំត្រូវបាន​បង្កើតឡើងដោយមានសមាជិក ២២ នាក់ និង​មាន​រដ្ឋមន្ត្រីជា​ប្រធាន។

ចែករំលែក