បោះពុម្ពផ្សាយ៖13 វិច្ឆិកា 2021

ប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា 2020- 2021

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបង្ហាញប៉ុស្តិ៍សម្រាប់ការប្រឡងជ្រើសរើសគ្រូបឋមសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២០-២០២១ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។

ចែករំលែក