បោះពុម្ពផ្សាយ៖6 សីហា 2021

ប្រកាស ស្ដីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាអប់រំ យុវជន និងកីឡា អក្សរកាត់របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអក្សរកាត់ប្រើលើក្បាលលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីខេត្ត

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញប្រកាស ស្ដីពីការប្រើប្រាស់រូបសញ្ញាអប់រំ យុវជន និងកីឡា អក្សរកាត់របស់អង្គភាពក្រោមឱវាទក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងអក្សរកាត់ប្រើលើក្បាលលិខិតរដ្ឋបាលផ្លូវការក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡា រាជធានីខេត្ត​ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)។​

ចែករំលែក