បោះពុម្ពផ្សាយ៖5 កក្កដា 2022

សេចក្តីណែនាំស្តីពី ការទប់ស្កាត់ ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក ( E- Cigarette/ Vape) និងផលិតផល អេចឆ៍ ធី ភី (HTPs) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន

ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡាបានចេញសេចក្តីណែនាំស្តីពី ការទប់ស្កាត់ ការប្រើប្រាស់បារីអេឡិចត្រូនិក ( E- Cigarette/ Vape) និងផលិតផល អេចឆ៍ ធី ភី (HTPs) នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន ចុះថ្ងៃទី ២៩ ខែ មិថុនា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា)

Download original file

ចែករំលែក