ប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី នីតិវិធីការធ្វើអធិការកិច្ចផ្លូវថ្នល់

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន និងក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានចេញសេចក្តីប្រកាសអន្តរក្រសួងស្តីពី នីតិវិធីការធ្វើអធិការកិច្ចផ្លូវថ្នល់ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ)

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣ ដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ន និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងគុណភាពសេវាសាធារណៈនៅទីជនបទ ព្រមទាំំងធានាអំពីគុណភាពនៃការរស់នៅ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចបរិយាប័ន្ននៅតាមទីជនបទ។ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣