បោះពុម្ពផ្សាយ៖28 វិច្ឆិកា 2019

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣

ក្រសួងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទបានចេញគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣ ដើម្បីពង្រឹងស្ថាប័ន និងអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្ស ពង្រីកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជនបទ និងគុណភាពសេវាសាធារណៈនៅទីជនបទ ព្រមទាំំងធានាអំពីគុណភាពនៃការរស់នៅ តាមរយៈការអភិវឌ្ឍសង្គម-សេដ្ឋកិច្ចបរិយាប័ន្ននៅតាមទីជនបទ។

គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ ២០១៩-២០២៣

ចែករំលែក