បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កុម្ភៈ 2022

គោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ និងដាក់អនុវត្តគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលឌីជីថលកម្ពុជា ២០២២-២០៣៥ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍)

ចែករំលែក