បោះពុម្ពផ្សាយ៖15 កញ្ញា 2020

សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរស័ព្ទចល័ត

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការពង្រឹងគុណភាពសេវាទូរស័ព្ទចល័ត។

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃទី២៦ ខែឧសភា​ ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក