បោះពុម្ពផ្សាយ៖14 កញ្ញា 2020

សេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ការអនុញ្ញាត្តិធ្វើអាជីវកម្មបម្រើសេវាប្រៃសណីយ៍

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍បានពិភាក្សាអំពីសេចក្តីព្រាងប្រកាសស្តីពី ការផ្តល់ការអនុញ្ញាត្តិធ្វើអាជីវកម្មបម្រើសេវាប្រៃសណីយ៍ ដែលមានគោលបំណងធានាការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មសេវាប្រៃសណីយ៍ក្នុងស្រុក និងអន្តរជាតិ។

ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក