ច្បាប់ ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញផ្សាយ ច្បាប់ ស្ដីពីប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖​ ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី)

ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជនទូទាំងប្រទេស

ទីស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញផ្សាយ ស្ដីពីការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលមិនយកពន្ធលើប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជនទូទាំងប្រទេស ចាប់ពីឆ្នាំ២០២៤ ដល់ឆ្នាំ២០២៨ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន ស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ចុះថ្ងៃទី ១៣ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី)

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលប្រជុំសម័យពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលប្រជុំសម័យពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនាថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)

រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័ត ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥

រាជរដ្ឋាភិបាលបានអនុម័ត ដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវ ផែនការមេអភិវឌ្ឍន៍វិស័យទេសចរណ៍ ខេត្តមណ្ឌលគិរី សម្រាប់ឆ្នាំ២០២១-២០៣៥ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)។

សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃសុក្រ ១៥រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានចេញ សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន ស្ដីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្ត្រី ថ្ងៃសុក្រ ១៥រោច ខែបឋមាសាឍ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី)។

លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី​ លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ​ ឆ្នាំ២០២១។   ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១

លទ្ធផលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «កិច្ចអន្តរាគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការស្តារឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម»

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃសន្និសីទសារព័ត៌មានស្តីពី «កិច្ចអន្តរាគមន៍ឆ្លើយតបនឹងការស្តារឡើងវិញបន្ទាប់ពីគ្រោះមហន្តរាយទឹកជំនន់ក្នុងផលិតកម្មកសិកម្ម»។ ប្រភព៖ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០