បោះពុម្ពផ្សាយ៖11 កញ្ញា 2020

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តីបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី ១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ។ កិច្ចប្រជុំនេះផ្តោតលើប្រធានបទមួយចំនួនរួមមានសេចក្តីព្រាងគោលនយោបាយជាតិស្តីពីដំឡូងមីឆ្នាំ ២០២០-២០២៥ សេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍វឌ្ឍនភាពឆ្នាំ ២០១៧-២០១៨ ស្តីពីការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍ឧស្សាហកម្ម ២០១៥-២០២៥ និងបញ្ហាផ្សេងៗទៀត។

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក