បោះពុម្ពផ្សាយ៖12 តុលា 2020

លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី

ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានស្តីពី លទ្ធផលនៃសម័យប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តីកាលពីខែតុលា ឆ្នាំ២០២០។

ប្រភព៖​ ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្រ្តី ថ្ងៃទី៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ចែករំលែក