សារាចរស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ២០២៥-២០២៧ និងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៥

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ សារាចរស្ដីពីការរៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្ត្រថវិកាឆ្នាំ២០២៥-២០២៧ និងការរៀបចំសេចក្ដីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ២០២៥ ចុះថ្ងៃទី១៣​ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សៀវភៅបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ២០២៤-២០២៨

ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម បានចេញផ្សាយសៀវភៅបរិវត្តកម្មឌីជីថលក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រ ២០២៤-២០២៨ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិគាំពារសង្គម រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការពង្រីកវិសាលភាពរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកហានិភ័យការងារ និងផ្នែកថែទាំសុខភាព សម្រាប់បុគ្គលដែលស្ថិតនៅក្នុងវិស័យសាធារណៈ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការរៀបចំនិងការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរណ៍ស៊ីវិល ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការបង្កើតគណៈបញ្ជាការយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនខុសច្បាប់ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពី៖ បរិវត្តឌីជីថលក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ២០២៤-២០២៨

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីពី៖ បរិវត្តឌីជីថលក្នុងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គម ២០២៤-២០២៨ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

គោលនយោបាយជាតិស្ដីពី ស្វាយចន្ទី ឆ្នាំ២០២២-២០២៧

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយគោលនយោបាយជាតិស្ដីពី ស្វាយចន្ទី ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញអនុក្រឹត្យស្ដីពី ការគ្រប់គ្រងសន្តិសុខអាកាសចរណ៍ស៊ីវិលនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៤។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ច្បាប់ស្ដីពី អត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញច្បាប់ស្ដីពី អត្រានុកូលដ្ឋាន ស្ថិតិអត្រានុកូលដ្ឋាន និងអត្តសញ្ញាណកម្ម ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)