អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យស្ដីពីការកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលឬប្រាក់បៀវត្សជាប់ភាគទាន ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យស្ដីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យស្ដីពីមុខងារ និងរចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលក្រុង​ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិអន្តរកាលសម្រាប់ការពន្យារពេលនៃការចូលនិវត្តន៍ និងការបន្តការងារ របស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ និងព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី បទប្បញ្ញត្តិអន្តរកាលសម្រាប់ការពន្យារពេលនៃការចូលនិវត្តន៍ និងការបន្តការងារ របស់ចៅក្រមនៃសាលាឧទ្ធរណ៍ និងព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការអមសាលាឧទ្ធរណ៍ ចុះថ្ងៃទី៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ ព្រះរាជក្រឹត្យ ស្តីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃបណ្ឌិត្យសភាភូមិន្ទយុត្តិធម៌កម្ពុជា ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការទូទាត់ត្រង់ចូលគណនីបៀវត្សរបស់មន្ត្រីសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធធនាគារ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យ ស្តីពី ការទូទាត់ត្រង់ចូលគណនីបៀវត្សរបស់មន្ត្រីសាធារណៈតាមប្រព័ន្ធធនាគារ ចុះថ្ងៃទី៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីប្រសិទ្ធភាពថាមពល ២០២២-២០៣០

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញផ្សាយ គោលនយោបាយជាតិ ស្តីពីប្រសិទ្ធភាពថាមពល ២០២២-២០៣០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២២។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាល) 

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យស្ដីពី ការចុះបញ្ជីអត្តសញ្ញាណឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍ប្រើស៊ីម​ ចុះថ្ងៃទី ០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងនីតិវិធីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច  

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យស្ដីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌនិងនីតិវិធីការរួមបញ្ចូលគ្នានៃធុរកិច្ច  ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៣។ (ប្រភព៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី  ការតែងតាំងសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ សេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី  ការតែងតាំងសមាសភាពនៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិវិទ្យាសាស្រ្ត បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍ ចុះថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០២០។ (ប្រភព៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

អនុក្រឹត្យស្ដីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងនីតិវិធី ក្នុងការគ្រប់គ្រង កាំភ្លើងគ្រាប់បាញ់ និងគ្រឿងផ្ទុះដែលត្រូវដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲជនស៊ីវិលប្រើប្រាស់

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញផ្សាយ អនុក្រឹត្យស្ដីពី ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងនីតិវិធី ក្នុងការគ្រប់គ្រង កាំភ្លើងគ្រាប់បាញ់ និងគ្រឿងផ្ទុះដែលត្រូវដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲជនស៊ីវិលប្រើប្រាស់ ចុះថ្ងៃទី ០៧ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០០៨។ (ប្រភព៖រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)