បោះពុម្ពផ្សាយ៖27 មេសា 2022

ការតែងតាំងសមាសភាពគណ:កម្មការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឈន៍ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្ដីសម្រេចស្ដីពី ការតែងតាំងសមាសភាពគ:កម្មការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឈន៍ទេសចរណ៍សៀមរាប-អង្គរ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២២។ (ប្រភពរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក