បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 ឧសភា 2021

ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃលើការស្នើសុំបង្កើតភូមិថ្មី

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញសេចក្តីសម្រេចស្តីពី ការបង្កើតក្រុមការងារអន្តរក្រសួងដើម្បីចុះសិក្សាស្រាវជ្រាវ និងវាយតម្លៃលើការស្នើសុំបង្កើតភូមិថ្មី។

 

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក