បោះពុម្ពផ្សាយ៖30 ឧសភា 2022

ក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញក្របខណ្ឌយុទ្ធសាស្រ្ត និងកម្មវិធីស្ដារ និងជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងការរស់នៅជាមួយជំងឺកូវីដ-១៩ តាមគន្លងប្រក្រតីភាពថ្មី សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២១-២០២៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ២០២១។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ធាភិបាលកម្ពុជា) 

Download original file

ចែករំលែក