បោះពុម្ពផ្សាយ៖26 មិនា 2021

គោលនយោបាយ «ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់មានសុវត្ថិភាព»

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញគោលនយោបាយ «ភូមិ-ឃុំ-សង្កាត់មានសុវត្ថិភាព»។

 

ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ចែករំលែក