បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 កញ្ញា 2022

ច្បាប់ធម្មនុញ្ញ ស្ដីពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញ លើកទី១០ ឆ្នាំ២០២២

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញ សេចក្ដីប្រកាសឱ្យប្រើ ច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញ ស្តីពី វិសោធនកម្មមាត្រា១៩ ថ្មី(មួយ) មាត្រា៨៩ មាត្រា៩៨ ថ្មី មាត្រា១០២ ថ្មី មាត្រា១១៩ ថ្មី(មួយ) និងមាត្រា១២៥ ថ្មីនៃ រដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងមាត្រា៣ ថ្មី និង មាត្រា៤ ថ្មី នៃច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញបន្ថែមសំដៅធានានូវដំណើរការជាប្រក្រតីនៃស្ថាប័នជាតិ ចុះថ្ងៃទី ០៦ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២។
(ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក