បោះពុម្ពផ្សាយ៖18 មករា 2022

ច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តិទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបានអនុម័ត​ និងដាក់ឱ្យអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីការរៀបចំ និងប្រព្រឹត្តិទៅនៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាការពារជាតិ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៣។ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

ចែករំលែក