បោះពុម្ពផ្សាយ៖8 កញ្ញា 2022

ប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៃរដ្ឋបាលរាជធានី

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា បានចេញប្រកាសស្ដីពី ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់កិច្ចការស្ត្រី និងកុមារនៃរដ្ឋបាលរាជធានី រដ្ឋបាលខេត្ត រដ្ឋបាលក្រុង រដ្ឋបាលស្រុក​​ រដ្ឋបាលខណ្ឌ ចុះថ្ងៃទី ២៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០២២។ ​(ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)

Download original file

ចែករំលែក