បោះពុម្ពផ្សាយ៖19 សីហា 2021

ព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣០ ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការលើកលែងទោស (០៣០/០១២១)

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចេញផ្សាយព្រះរាជក្រឹត្យ នស/រកត/០១២១/០៣០ ស្តីពីការបន្ធូរបន្ថយទោស និងការលើកលែងទោស (០៣០/០១២១) ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ (ប្រភព៖ រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា)។

ចែករំលែក